Type Beskrivelse
Bygningsrapport Nøkkeltall for samsvar mellom bygningspunkter i matrikkelen og bygninger i FKB og andre FKB-data
FDV-arsrapport Oppsummering av aktiviteten i Norge digitalt FDV-avtalen i kommunen i løpet av året
FKB50-innforing Kommunevise oversikter med plan og status for innføring av FKB 5.0 i Sentral FKB
Reduksjonsfaktor Nøkkeltall som måler hvor godt kommunen driver administrativt ajourhold av FKB
Samferdselsrapport Nøkkeltall for samsvar mellom vegnettet i NVDB og FKB-data